Privaatsustingimused

Ilusalong Afrodita OÜ privaatsustingimused

1. Isikuandmete töötleja tutvustus ja kontaktid

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Ilusalong Afrodita OÜ (registrikood 11454046, aadress Võrgu 3, Tallinn) (edaspidi meie).

Pakume oma klientidele erinevaid teenuseid ja tooteid, muu hulgas:

 • pakume iluteenuseid;
 • korraldame erinevaid esinemisi, koolitusi ja muid üritusi;
 • müüme juuksehooldustooteid, küünehooldustooteid

Põhjalikumat teavet meie poolt pakutavate teenuste ja toodete kohta leiate meie veebilehekülgedelt www.afrodita.ee

Kui teil tekib isikuandmete töötlemisega seoses täiendavaid küsimusi, siis saate meiega
ühendust alljärgnevatel kontaktidel:

Vastutav isik: Marina Verhovskaja
Telefon: +372 55597597
E-post:  info@afrodita.ee
Postiaadress: Õismäe tee 98-25, 13513 Tallinn

2. Isikuandmete töötlemine
Oma teenuste osutamise käigus puutume vähemal või rohkemal määral kokku ka oma klientide
ja tellijate isikuandmetega, aga samuti meie veebilehe ja online-broneerimissüsteemi külastajate
andmetega. Isikuandmed on klientide poolt avaldatud vabatahtlikult ja kogume neid üksikisikule
uudiskirja saatmiseks või toimunud kampaania kohta analüüsi teostamiseks.
Privaatsustingimustes nimetame lihtsustamise huvides oma klientideks nii meie teenuste tellijaid
ja kasutajaid, online-broneerimissüsteemis teenuste tellijaid, samuti isikuid, kelle kasuks on meie
teenuseid tellitud (kinkekaartidena ostetud teenused kolmandale isikule kinkimiseks), aga ka
inimesi, kes lihtsalt külastavad meie veebilehte.
Selguse huvides peame oluliseks märkida, et meie tooted ja teenused ei ole suunatud alaealistele.
Seega ei kogu me teadlikult informatsiooni alaealiste kohta või, kui seda mingil põhjusel siiski
teeme, siis lähtume lapsevanema või eestkostja soovidest (nt kui lapsevanem on andnud meile
korralduse saata broneerimisinfo alaealise nimele).

Lisaks töötleme nende huvitavate inimeste andmeid, kellest jagame pildimaterjale oma Ilusalong
Afrodita veebilehel, Facebook’i lehel ja Instagram’i lehel.


3. Isikuandmete kogumine
Isikuandmed (edaspidi ka andmed) on isikutega konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed.
Selgema arusaamise huvides oleme liigitanud ja grupeerinud andmed, mida me oma klientide
kohta kogume ja kasutame, alljärgnevalt:

 • kliendi põhiandmed (nimi, sünnipäev);
 • kliendi kontaktandmed (e-posti aadress, telefoni number);
 • arveldusinfo (esitatud arved, arve aadress, arveldusarve nr, viitenumber, maksete andmed,
 • laekumised ja tagastused jms);
 • võlaandmed (võlgnevuse tekkimise aeg, võlgnevuse tasumise andmed);
 • kampaaniates osalemise andmed;
 • meie Facebooki, Instagram’i lehe meeldimise andmed;
 • rahulolu ja muude kliendiküsitluste vastused;
 • esitatud pretensioonid;
 • veebilehe külastusandmed (IP aadress, kasutatud seade, külastatud veebilehe osad, külastusaeg,
 • veebilehele jõudmise allikas, nt FB jms).

Andmed pärinevad kliendi poolt tehtud broneeringutest (telefoni teel ja online-
broneerimissüsteemi kaudu), lisaks üritustele registreerudes, loosikampaaniates osalemistest,
toodete tellimisest või uudiskirjadega liitumisest. Lisaks kliendisuhtluse käigus ja teenuste
tarbimisel (nt e-kirjavahetus, tellimuste ja teenuste tarbimise ajalugu jms) ning veebilehe
külastamise ja kasutamise tulemusena.
Veebilehel, Facebookí lehel, Instagaram’i lehel avaldame postituses või reklaamis isikutest pilte
üksnes nende endi loal.
Ilusalong Afrodita OÜ kasutab ilusalongis ohutuse ja turvalisuse tagamise eesmärgil kaameraid.

5. Isikuandmete töötlemise eesmärgid
Isikuandmete töötlemine peab olema seaduslik. Esinema peab õiguslik alus andmete
töötlemiseks. Andmete ebaõiguses või ebatäpsuse korral on kasutajal õigus nõuda andmete
täiendamist või parandamist.

 • Kliendiga sõlmitud lepingu täitmine või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmine
 • vastavalt kliendi taotlusele.
 • Antud alusel töödeldavad andmed on kliendi põhiandmed, kontaktandmed, tellimuste ja teenuste
 • info, arveldusinfo ja võlainfo ning me kasutame neid andmeid järgmistel eesmärkidel:
 • klientide teenuste täitmiseks;
 • kliendisuhtluseks (nt teenuste tellimuse andmete täpsustamine, korraldusliku info edastamine,
 • meeldetuletuste saatmine või muude kooskõlastatud teadete edastamine);
 • arveldamiseks (nt arvete koostamine, esitamine, maksete kogumine);
 • maksekäitumise info haldamiseks ning võlgade menetlemiseks ja sissenõudmiseks nii kohtuväliselt
 • kui ka kohtus;
 • pretensioonide lahendamiseks ja päringutele vastamiseks.
 • Õigustatud huvi

Õigustatud huvi all käsitleme isikuandmeid olukorras, kus andmete töötlemine ei ole otseselt
vajalik teenuse täitmiseks, kuid on vajalik parema teenuse osutamise ja teenindamise huvides,
näiteks teenuste, toodete ja e-keskkondade arendamiseks ning kliendisuhtluse ja äritegevuse
edendamiseks. Võime isikuandmeid õigustatud huvi alusel töödelda järgmistel eesmärkidel:

 • klientide ostukäitumise ja -eelistuste analüüsimiseks, parandamaks oma teenuste ja toodete
 • kvaliteeti personaalsemate pakkumiste loomiseks;
 • veebianalüüsiks, parenduste ja statistika tegemiseks;
 • kampaaniate planeerimiseks ja korraldamiseks;
 • klientide rahulolu uuringute teostamiseks ja tagasiside küsimiseks;
 • võrgu-, info- ja küberturbe eesmärkidel;
 • meie poolt teenusepakkujaga sõlmitud lepingu täitmiseks;
 • finantsiliste aruannete koostamiseks ja analüüsiks;
 • õigusnõuete koostamiseks ja esitamiseks või enda kaitsmiseks selliste nõuete vastu.
 • Õigustatud huvi võib olla aluseks ka isikuandmete töötlemisele seoses meie teenuste
 • osutamisega.
 • Juriidilise kohustuse täitmine

Õigusaktidest tulenevad nõuded, mis võivad tähendada vajadust töödelda isikuandmeid muude
õiguslike aluste puudumisel või ära langemisel ehk lepingu lõppemisel. Näiteks maksuseadustest
tulenevalt on vajalikud kliendi põhiandmeid ja kontaktandmeid raamatupidamise
algdokumentide (arve) koostamiseks (k.a tellimuste, arvelduste ja võlainfot). Raamatupidamise
seadusest tuleneb ka kohustus raamatupidamise dokumentide säilitamiseks seitsme aasta jooksul.
Lisaks seaduses sätestatud ette nähtud juhtudel on tarvis töödelda ja edastada isikuandmeid
vastavate õigus – või ametiasutustele isikuandmete päringutele vastamiseks teavitamaks
toimunud rikkumisest.

Kohustuste rikkumisega seotud andmeid võime oma õiguste ja huvide kaitseks edastada
inkassoettevõtetele, õigusnõustajatele, kohtutele ja muudele isikutele ja asutustele.
Oma klientide kohta peame esitama andmeid järelevalve- ja korrakaitseasutustele, kui meilt
seaduslikul alusel selliseid andmeid nõutakse või kui esineb olukord, mil oleme seadusest
tulenevalt kohustatud ise neid andmeid esitama.

Nõusolek
Kliendi nõusoleku alusel toimub kliendi põhi- ja kontaktandmete kasutamine otseturunduseks
(pakkumiste tegemiseks e-posti teel);

6. Oma isikuandmete keelamine otseturunduseks
Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on teil õigus oma isikuandmete nii algse
kui ka edasise töötlemisesuhtes esitada igal ajal tasuta vastuväiteid.
Vastuväite esitamiseks tuleks pöörduda meie poole e-maili teel: info@afrodita.ee .Vastuväite
saamisel lõpetame me teie andmete kasutamise otseturunduseks.
Iseseisvalt saate edasiste pakkumiste saatmise keelustada. Vastav link on välja toodud igas meie
uudiskirjas.

7. Kellele me teie isikuandmeid edastame?
Oma teenuste osutamisel ja toodete müügiprotsessis kasutame me mitmeid teenusepakkujaid ja
koostööpartnereid nagu raamatupidamisteenuse osutajad, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad,
maksehäireregistrid, IT ja muude äriteenuste pakkujad (WEB studio OÜ, Facebooki, Instagram’i
ja Google’i teenused), e-postiteenust vahendavad või osutavad ettevõtted.
Koostööpartneritele edastame klientide isikuandmeid vaid konkreetse teenuse osutamiseks
vajalikus ulatuses (näiteks Web Studio OÜ online- broneerimissüsteemi haldamiseks,
maksehäireregistri pidajale edastame üksnes võlainfot jne). Volitatud andmetöötlejad on
andmete töötlemisel seotud meie poolt antavate juhistega ning sõlmitud lepingutega.
Me ei levita, edasta ega kasuta mõnel muul mitte ettenähtud viisil meile usaldatud isikuandmeid,
välja arvatud juhul, kui kliendiga on vastav kokkulepe või kui info avaldamise vajadus tuleneb
Eesti Vabariigi seadusandlusest.

8. Isikuandmete edastamine teistesse riikidesse
Meie teenused on suunatud eelkõige Eesti turule, seega ei edasta me teie andmeid riikidesse, mis
asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, välja arvatud andmed, mida töödeldakse
erinevates tarkvaralahendustes väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvates ettevõtetes (nt
Google’i, Instagram’i ja Facebooki teenused).

9. Andmete turvalisuse tagamine
Kõiki meie uudiskirja tellimisel või teenusele registreerumisel teatavaks saanud isikuandmeid
käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Ligipääs isikuandmetele on ainult selleks volitatud
osapooltel, kes osutavad salongi teenuseid ja kes on kohustunud hoidma jagatud teavet
konfidentsiaalsena. Kasutame isikuandmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse
tagamiseks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmed.

10. Kui kaua me andmeid säilitame?
Õigusaktidest tulenevalt on meil nii õigus kui ka kohustus kogutud isikuandmete säilitamiseks.
Lepingu täitmiseks töödeldavate andmete säilitamisel lähtume reeglist, et andmeid hoiame alles

nõuete esitamiseks seaduses ettenähtud aegumistähtaja jooksul, mis on 8 aastat lepinguliste
suhete lõppemisest.
Kui olete andnud enda nõusoleku uudiskirjaga liitumiseks, säilitatakse teie poolt avaldatud
andmeid tähtajatult või kuni ajani, mil palute meilt oma andmete kustutamist.

11. Millised on teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega?
Kliendil on igal ajal õigus nõuda oma isikuandmete muutmist ja tagasi võtta oma nõusolek
uudiskirja saamiseks.
Kui klient ei soovi olla uudiskirja listis, saab ta ennast sellest igal ajahetkel eemaldada. Vastav
link on välja toodud igas meie uudiskirjas.
Kliendil on õigus paluda oma andmete kohest kustutamist, pöördudes kirjalikult meie poole
aadressil info@afrodita.ee
Kliendil on õigus esitada andmetöötluse kohta kaebus andmekaitse järelevalveasutusele.
 
12. Isikustamata andmete kasutamine ja kogumine
Isikustamata andmed on andmed, mida ei saa otseselt siduda ühe kindla isikuga. Kasutame oma
veebilehel küpsiseid (cookies), mille funktsioon on üldise statistika kogumine veebilehe liikluse
kohta. Me ei jälgi individuaalsete inimeste käitumist ja liikumist veebilehel.
Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse veebilehed, mida ta
külastab. Küpsis salvestatakse kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul kui olete veebilehte
varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või
elemendile, mis küpsise algul salvestas.
Veebilehe kasutajal on õigus küpsiste kasutamine ära keelata. Vastava soovi korral tuleb muuta
oma veebilehitseja seadeid.

13. Privaatsustingimustega nõustumine
Oma andmeid edastades, veebilehte kasutama asudes ja online – broneeringut tehes on klient
nõustunud käesolevate privaatsustingimustega.
Kõikide privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume pöörduda e-
maili teel: info@afrodita.ee